Blog

Fug masa

Blog
Fug Masa

April 17, 2021adm 0 Comments0344Views
Izuzetno važna tehnološka i estetska uloga fuga ističe se pri odgovarajućim izvođenjima dilatacije prilikom oblaganja površina keramičkim pločicama ili kamenom. Njihov kvalitet i dugotrajnost zavise pre svega od odabira odgovarajuće mase kojom će se vršiti fugovanje i trajno elastične mase za dilatacione fuge.

Pre desetak godina Evropska Udruženja usvojila su normu kojom je masa za fugovanje podeljena na dve vrste: mase dobijene na bazi reakcione smole i mase dobijene na bazi cementnog veziva. Sledeća podela je na običnu i poboljšanu masu.

U samom početku proizvodnje keramičkih pločica i tanjih kamenih obloga njihovo postavljanje vršilo se direktno na podloge i među njima nije bilo fuga. Zidne obloge sa keramičkim pločicama bile su izvedene na ovaj način još u periodu pre dvadeset godina. U slučaju da je ipak bilo fuga postupak fugovanja vršio se uz pomoć mešavine koja je sadržala fini pesak i odgovarajuće vezivo.

Novi materijali s kojima je omogućena brža gradnja objekata i razvoj najnovije tehnologije u prozvodnji pločica i odgovarajućih lepkova ujedno je poboljšala i proizvodnju fug masa. Na tržištu se mogu naći od univerzalnih do namenskih masa kojima se fuguje sa različitim bazama veziva i u najrazličitijim bojama i nijansama.

Među osnovnim činjenicama čiji je najveći uticaj pri odabiru odgovarajuće fug mase spadaju:
• Određene vrste, zrelosti i formati samih podloga.
• Osnovne namene prostora.
• Očekivana ili poznata opterećenja.
• Sama arhitektura.
• Period od završetka radova do nastanka opterećenja.
• Klimatski uslovi.

Kada su unapred poznate i uvaže ove činjenice onda se može pristupiti pravilnom dimenzionisanju fuga i određivanje veličina polja dilatacije uz odgovarajući odabir fug masa i kitova kojima se popunjavaju dilatacije. Na ovaj način će se zasigurno obezbediti maksimalan kvalitet i dugotrajnost izvođenja radova.

Vrste podloga i njihova zrelost:
Uz uobičajena cementna veziva koja se koriste prilikom postavljanja pločica i kamenih obloga tek nakon 4 nedelje, druga mogućnost je korišćenje specijalnih hidrauličnih veziva. S njima je omogućeno normalno i ubrzano vezivanje i sušenje kao i kvalitet oblaganja podloga uz namenske lepkove i nakon samo par sati ili nekoliko dana.

Kompatibilnost završnih obloga sa podlogama je i te kako važna jer od svakog vidljivog i prikrivenog propusta kreću nepravilnosti u postavljanju keramičkih ili kamenih pločica pa i samih fuga. To se najviše odražava ukoliko je na celoj površini ili u pojedinim delovima smanjena debljina nosećeg sloja. On predstavlja bazu završnog sloja i usled takvih nepravilnosti dešava se pucanje završnih obloga i fuga.

Vrste i formati obloga:

S obzirom da svaka završna obrada bilo da su u pitanju keramičke pločice ili kamen poseduju visoke koeficijente temperaturnih širenja i jake promene koje se tiču rastezanja i skupljanja, stari način postavljanja u kojem nema neophodnog prostora kako bi mogle da rade u ovom slučaju fuga će zasigurno dovesti do njihovog oštećenja tj. mogu popucati, izmrviti se ili razdvojiti. Danas se koriste sve veći formati savremenih podloga kojima je omogućena brža gradnja i polaganje obloga na staromodan način u kojima nema fuga je potpuno izbačen iz upotrebe.

Popunjavanje prostora među pločicama ili kamenu podrazumeva korišćenje fug masa koje imaju hidraulično vezivanje. Uz delimičnu kompenzaciju koja se odnosi na napon i izazvana temperaturna opterećenja kao i visoke koeficijente temperaturnih širenja jedna od glavnih uloga fuga je da omoguće i koriguju svako dimenziono odstupanje u formatu pločica i pruže maksimalnu slobodu kada se oblikuju uzorci i kombinuju obloge. Među preporučenom širinom fuge smatra se 1 procenat u odnosu na širu dimenziju obloga ukoliko je reč o unutrašnjem prostoru, dok je za spoljašnje prostore neophodno 2 procenta u odnosu na veću dimenziju obloge.

Kada se bira odgovarajuća fug masa mnogo veća pažnja treba biti usmerena na kamene obloge nego na keramičke pločice. Jedan od primera ukazuje da će kamene ploče uz običnu cementnu ili polimerno cementnu masu za fugovanje potpuno promeniti boju. Obične keramičke pločice su na ove materijale potpuno imune. Kod fugovanja veoma osetljivih neglaziranih keramičkih pločica, opeke i kamenih obloga koje imaju otvorenu poroznu strukturu ili hrapavu površinu takođe treba biti pažljiv. Ukoliko se ne izvede njihova adekvatna zaštita, fug masa može dopreti do porozne strukture i potpuno promeniti boju obloge. Fug mase su inače u intenzivnijim tamnijim bojama, te je s toga preporučljiva proba fugovanja kako bi se potvrdila prikladna masa i izvršila eventualna korekcija.

Različite arhitekture:

Pucanje, mrvljenje i odvajanje obloga posledice su između ostalog premalih ili gotovo apsolutno izostavljenih fuga. Do ovakvih oštećenja najčešće dolazi kod unutrašnjih prostora i podova koji imaju podno grejanje, zidova sa provučenim instalacijama ili u prostorima koji imaju velike zastakljene površine. Fasade, balkoni i terase najviše stradaju u ovom slučaju.

Namene prostora i očekivana opterećenja:

Ukoliko je reč o površinama koje mogu biti izložene čestom kvašenju i određenoj količini vode potrebno je koristiti fug masu koja je vodootporna ili klasičnu cementnu masu koja u svom sastavu umesto vode ima namensku tečnu komponentu.

Ako je u pitanju termalna ili morska voda obavezno treba koristiti dvokomponentnu masu koja u sebi ima reakcionu smolu. Na mestima povećane verovatnoće pojave buđi i algi potrebno je korišćenje mase koja ima odgovarajuće hemijske dodatke kojima se ove pojave sprečavaju.

Specifične namene i opterećenja bez normi takođe određuju vrstu fug masa. Dinamična opterećenja najviše su vezana za zanatske i industrijske objekte gde je visoka frekvencija saobraćaja kao i u javnim kuhinjama, vinskim podrumima, industrijskim pogonima itd. Zbog toga je obavezno korišćenje fug masa sa visokom otpornošću.

Period od završetka radova do opterećivanja podloga:

Pri gradnji objekta najdragocenije je svakako vreme za koje će se kompletan proces završiti. U tom slučaju opterećenje podova kako bi se nastavili radovi je od najvećeg značaja. U tome svakako mogu pomoći specijalne mase za fugovanje u čijoj izradi se koristi aluminatni cement kojim je omogućeno maksimalno opterećenje svake fugovane površine i nakon jednog dana. Bazeni se recimo mogu koristiti nakon dva dana, što je zaista fenomenalno. Treba napomenuti i da je period za koji se postiže hemijska otpornost fug masa između 4 i 7 dana.

Kada je reč o vremenskim prilikama tu se sve svodi na određivanju odgovarajuće temperature. Zimski period apsolutno nije adekvatan za postavljanje podnih obloga kao ni fugovanje. Kiša ,sunce i promaja nikako nisu dozvoljeni prilikom ovih radova.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *