Blog

Povezivanje naizmeničnih prekidača

Naizmenični prekidač služi za uključivanje jednog izvora svetlosti sa dva različita mesta. Najčešće se ugrađuje u hodniku gde se na samom ulazu svetlo pali a na drugom kraju pri izlaženju gasi. Da bi se ovo postiglo neophodna je montaža dva naizmenična prekidača na dva različita kraja prostorije.

Na prednjoj strani ne može se uočiti nikakva razlika u odnosu na jednopolni prekidač dok sa druge strane razlike postoje. Kod naizmeničnog prekidača razlika je u tri karakteristična šrafa, kao i mesta u zidu u koje treba smestiti tri provodnika. U principu rada dva prekidača postoji četiri kombinacije i to po dve gde sijalica svetli i dve kombinacije kada je ugašena.

Za pravilno povezivanje provodnika neophodno je proveriti razdvojenost svih šest provodnika (tri jedne i tri druge dozne). Sledi uključivanje pripadajućeg osigurača a zatim uz pomoć probne lampe i ispitivanje svih provodnika. Lampa će zasvetleti samo kod jednog faznog provodnika.

Potrebno je da se zapamti taj provodnik i isključi osigurač. Nakon toga se provodnik steže srednjim šrafom prvog prekidača a ostala dva se vezuju za preostale šrafove. Na koji način će se razmestiti ova dva provodnika apsolutno nije od presudnog značaja.

Montaža prekidača na zid obuhvata i učvršćivanje uz pomoć šrafova. Postavlja se preklopnik u neki od mogućih položaja i ponovo privremeno uključuje osigurač.

Kod druge dozne se takođe pronalazi provodnik sa fazom i treba ga zapamtiti. Preklopnik se prebacuje na prvom prekidaču čime mu se menja položaj. Ponavlja se i u ovom slučaju traženje faznog provodnika probnom lampom, zatim se on zapamti i isključuje osigurač. Sada je najvažnije voditi računa o trećem ne faznom provodniku jer se on vezuje za srednji šraf drugog prekidača. Ostali provodnici se vezuju na ostale slobodne šrafove.

Nakon učvršćivanja i drugog prekidača na zid može se uključiti osigurač kako bi se proverila ispravnost prekidača.

Povezivanje serijskog prekidača:

Osnovna uloga serijskog prekidača je da omogući paljenje i gašenje dva potpuno nezavisna svetlosna izvora. Ova vrsta prekidača naročito je korisna i funkcionalna u velikim prostorijama sa više lustera ili lusterom sa po nekoliko sijalica koje želimo naizmenično paliti. Svaki serijski prekidač bez obzira na model na prednjoj strani ima dva nezavisna provodnika a na zadnjoj četiri šrafa poput stezaljki.

Povezivanje jednopolnog prekidača:

Postavljanje jednopolnih običnih prekidača podrazumeva se za paljenje jednog izvora svetlosti, ventilacije, grejalice i drugih uređaja u Vašem domaćinstvu. Reč je o pre svega najjednostavnijem i najčešćem prekidaču električne energije.

Postavljanje jednopolnog prekidača je vrlo jednostavno. Ista grana služi i za prekidač i za potrošač. Postavljanje prekidača podrazumeva prekidanje faznog provodnika. Kod loše izvedenih električnih instalacija može se pronaći prekidanje nultog provodnika prekidačem pri čemu sijalično grlo može biti konstantno pod naponom. Zbog toga treba voditi računa pri samoj intervenciji i proveriti da li ima napona na potrošaču jer isključivanje samo jednopolnog prekidača nije dovoljno.

Pri zameni jednopolnog prekidača obavezno je isključivanje napajanja svetlosnog izvora. To je vrlo jednostavno: uključi se prekidač i sijalica svetli a kada se izvrne patrona odgovarajućeg osigurača (kod starih tipova) ili samo spusti klopka ona neće raditi. Odvijač se koristi za odvijanje dva šrafa na prednjoj strani i prekidač vadi iz zida. U ovom slučaju je još jednom neophodno proveriti napone na provodnicima uz pomoć probne lampe ili glinerice. Ukoliko lampa ne svetli ispitivanjem šrafova oni se mogu odviti i osloboditi provodnici. Starim prekidačima je uglavnom fazni provodnik bio priključen na manji šraf dok se kod novih ne mora obraćati posebna pažnja na to.

Samo spajanje je veoma jednostavno i podrazumeva se korišćenje provodnika sa 1.5mm2 poprečnim presekom. Spajanje nultog provodnika se vrši na sijalično grlo odnosno navoj, a faznog provodnika na srednji deo sijaličnog grla.

Novi tipovi prekidača imaju poklopce sa plastičnim žabicama. Uz pomoć poluge poklopac se lako skida. Sa strane prekidača ili na samoj prednjoj strani nalaze se otvori koji služe za montiranje provodnika. Kod jednopolnih prekidača postoje dva otvora. Kablovi se ubacuju u predviđene otvore i pritežu pomoću odgovarajućih šrafova. Nakon toga treba gurnuti kompletan prekidač u doznu s tim što prednju stranu treba poravnati sa zidom. Nakon provere horizontalnog položaja prekidača stežu se šrafovi i učvršćuje prekidač. Nakon toga jedino što je potrebno je da se vrati ukrasna maska prekidača, vrati osigurač u prvobitno stanje i proveri ispravnost. Ukoliko se sijalica pali i gasi posao je uspešno obavljen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *