Blog

Zidanje temelja za kuću

Svaki izgrađeni objekat predstavlja tehničku tvorevinu koja je direktno povezana sa zemljom i ima svoje stalno mesto. Veza između objekta i zemlje je upravo temelj ili fundament.

Glavna i osnovna uloga temelja je da drži teret celog objekta i svega što se u njemu nalazi. S obzirom da se težina kompletnog objekta oslanja na temelj i vrši pritisak na teren na kome ima svoje konstantno mesto, to dovoljno govori kolika je zapravo njegova odgovornost prvenstveno kada je stabilnost objekta u pitanju.

Kopanje temeljnih jama:

Na površinskom tlu nije moguće izvoditi radove ove vrste. Mora se izvršiti njegovo otkopavanje i postići izvesna dubina na kojoj je tlo zadovoljavajućeg kvaliteta da bi se započela izrada temelja. Ovaj postupak se naziva iskopavanje temeljnih jama.

Težina koju će temelj trpeti i prenositi na zemljište određuje dubinu odnosno širinu ovih jama, a mora se strogo voditi računa da tlo ima sposobnost i izdržljivost kako se ne bi desilo ulegnuće ili promena položaja.

Za manje i obične građevine unapred se tačno zna koja dubina je potrebna. Ukoliko je reč o zgradama i teren je nepoznat, potreban je stručan i precizan proračun u odnosu na vrstu tla. Pored toga što se tačno određuje veličina temelja može se ujedno i predvideti količina materijala koji je potreban.

Odgovarajuća dubina:

Za postavljanje temelja potrebno je prvenstveno čvrsto tlo bez negativnih spoljnih uticaja kao što su preterana vlaga i smrzavanje što može dovesti do rastezanja i pomicanja temelja kao i njegovog pucanja. U slučaju da se na nekoj optimalnoj dubini ne dođe do zdravog tla otkopavanje se nastavlja i neka krajnja granica bi trebala da bude oko 2,50 metara. Ukoliko i na ovoj dubini nema odgovarajućeg tla savetuje se angažovanje stručnog lica koji će precizirati proširenje jame ili poboljšanje tla i njegove nosivosti uz odgovarajuće rešenje.

Izvođenje temelja za unutrašnje zidove objekta zahteva takođe zdravo tlo ali ne i preteranu dubinu. Ona može biti i manja od 80 santimetara. Ista situacija je i za podrumske zidove. Zaštićeni temelji izvode se kada zidovi trpe veća opterećenja na dubini od oko 50 santimetara, dok je kod slabijih dovoljna dubina između 20 i 30 santimetara.

Kvalitet materijala od velikog značaja:

Izgradnja svake kuće, zgrade ili nekog drugog objekta zahteva pre svega kvalitetan temelj, dovoljno izdržljiv i stabilan što direktno utiče na kompletnu strukturu izgrađenog objekta. Iz tog razloga je neophodno korišćenje izdržljivih, jakih materijala sa visokom otpornošću na razne klimatske uticaje.

U standardnoj izvedbi temelja potrebno je postavljanje betonskih greda koje se ukopavaju u čvrsto tlo. Ukoliko čvrstina zemljišta nije odgovarajuća potrebno je da se doda šljunak ili tucanik, pobiju šipovi ili upotrebi neka druga tehnika.

Kada govorimo o betonu tj. standardnom betonu i cementu, reč je o materijalima koji nisu ekološki. Da bi se proizveo cement neophodna je velika količina energije. U ovom procesu koriste se fosilna goriva pored kojih dolazi do stvaranja velikih količina CO2 i mešanja sa atmosferom.

U proizvodnji portland cementa u svetu dolazi do emitovanja oko 7 procenata ugljen dioksida i to uz ljudsko delovanje što je jednako cifri od preko 300 miliona automobila i više od 12.000 pređenih kilometara u toku jedne godine. Ovo je samo jedan od razloga zbog čega klasične temelje treba izrađivati od nekih drugih materijala kao što je beton i leteći pepeo, reciklirani agregati ili neka druga zamena u vidu betona koji ima ojačana staklena vlakna ili je penast itd.

U tradicionalnoj prozvodnji betona koristi se cement, pesak, šljunak i voda. Već smo napomenuli da cement nije ekološki materijal. Ukoliko se upotrebljava leteći pepeo iz visokih peći nastao sagorevanjem uglja, reč je o duplo pozitivnom uticaju na okolinu samim smanjenjem upotrebe cementa a i iskorišćavanjem letećeg pepela koji je u većini slučajeva bio smešten na deponiji. Uz ekološke prednosti sa letećim pepelom su znatno poboljšani kvalitet kao i same performanse betona. Najveći uticaj ima na plastična svojstva i kvalitet obrade, smanjena je količina vode i segregacija kao i toplota hidratacije. Dodatno je povećana snaga betona, smanjena propustljivost i stvaranje korozije kao i alkalo – agregatna reakcija. Treba napomenuti i činjenicu da upotrebom betona koji ima leteći pepeo teže dolazi do dostizanja njegove maksimalne snage u poređenju sa betonom u čijoj se izradi koristi portland cement.

Upotreba cementa koji ima leteći pepeo nije bila uvek toliko prisutna. U današnje vreme je drugačije i on se čak koristi za proizvodnju mnogih građevinskih materijala. Pored proizvodnje betona prisutan je i u putevima, branama i opekama i njihovoj izgradnji, zatim pri stabilizaciji zemljišta za različite građevinske radove i dr.

Zaključak je da temelj predstavlja osnovu svakog objekta koji se gradi. Savet je da se na njegovoj izgradnji nikako ne sme štedeti novac, već se mora odabrati pravi materijal i ozbiljno pristupiti realizaciji. Ukoliko ste postupak započeli sami, morate pažljivo voditi računa o svakom segmentu. U slučaju da niste dovoljno stručni uvek je dobro došla stručna konsultacija. Izgradnja kuće je složen i izuzetno zahtevan proces, a svi radovi su međusobno povezani tako da greške i propusti nisu dozvoljeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *